Stichting Buitenlandse PartnerVoor donaties klik hier/For a donation click here.


gjgmp, last updated on 27/10/2010.

Hier zijn bestanden waarmee geoefend kan worden voor het "Inburgeringsexamen Buitenland". Here are files to exercise for the "Inburgeringsexamen Buitenland".
Wat is het examen?
Dat examen bestaat uit twee delen:
 • Kennis der Nederlandse Samenleving  (KNS)
  • Dit deel bestaat uit 30 (van de 100) foto's met vraag.  (Op het examen krijg je de foto's te zien)
 • Toets Gesproken Nederlands (TGN), wat weer verder onderverdeeld wordt in:
  • korte zinnen nazeggen
  • korte vragen beantwoorden
  • zinnen nazeggen
  • tegenstellingen geven
  • twee keer een verhaaltje navertellen
Van het eerste deel (KNS) moeten ten minste 21 juiste antwoorden (=70%) gegeven worden.
De score is het percentage goede antwoorden.

Van het tweede deel (TGN) tellen de twee onderdelen "zinnen nazeggen" het zwaarst (samen 75%).
"Korte vragen" en "tegenstellingen" tellen elk voor 12.5%
Het onderdeel "verhaaltje navertellen" telt niet mee in de score.
De score voor TGN ligt tussen de 10 en de 80 punten.
10=geen enkel antwoord goed, 80=perfect Nederlands.

Er moeten tenminste 16 punten gehaald worden.
(wordt waarschijnlijk per 1 december 2010 26 punten)

Beide onderdelen, KNS en TGN, moeten gehaald worden. Op de examenuitslag is de score voor elk van de twee onderdelen te zien.
What is the exam?
The exam has two parts:
 • Knowledge of the Dutch Community (KNS)
  • This part consists of 30 (out of 100) pictures with a question. (On the exam you'll see the pictures)
 • Test Spoken Dutch (TGN), which is further sub-divided in:
  • repeat short phrase
  • answer short questions
  • repeat phrase
  • give the opposite
  • repeat two short stories.
Of the first part (KNS) one has to give at least 21 correct answers (=70%).
The score is the percentage one answered correct.

Of the second part (TGN) the two parts "repeat phrases" count for most points (together 75%)
"Short questions" and "opposites" each count for 12.5%
The part "repeat two short stories" does not count in the score.
The score for TGN is between 10 and 80 points.
10=no answer was correct, 80=perfect Dutch.

You have to score at least 16 points.
(probably starting 1st of december 2010 at least 26 points)

Both parts, KNS and TGN, have to be passed. On the exam certificate you'll see the score for both parts.
Wat te verwachten tijdens het examen.
Hier verkorte versie van wat in dit document beschreven wordt (bijlage 2).
 1. Er wordt gecontroleerd of de kosten betaald zijn door de referent.
 2. Er wordt een afspraak gemaakt met de kandidaat voor het examen
 3. De afspraak wordt bevestigd naar de kandidaat. Hem/haar wordt verteld een paspoort/identiteitsbewijs en het betalingskenmerk van de referent mee te nemen.
 4. De kandidaat gaat naar de ambassade, wees op tijd! Te laat komen kan betekenen dat opnieuw een afspraak gemaakt moet worden.
 5. De kandidaat wordt gecontroleerd op electronische apparatuur (b.v. mobiele telefoon). Alles moet ingeleverd worden en mag niet mee naar de examen ruimte.
 6. De legitimatie van de kandidaat wordt gecontroleerd.
 7. De kandidaat wordt geregistreerd. Hierbij worden ook vingerafdrukken opgenomen en een foto gemaakt van de kandidaat.
 8. Dan volgt er een instructie waarbij gezegd wordt dat eerst het examen "Kennis van de Nederlandse Samenleving" (het fotoboek) en daarna het examen "Kennis van de Nederlandse Taal" wordt gedaan. De kandidaat krijgt 5 minuten de tijd om de schriftelijke instructies te lezen. Die instructies zijn: "We testen eerst het geluid ..." etc.
 9. Het examen "Kennis van de Nederlandse Samenleving": de kandidaat wordt gevraagd de hoofdtelefoon op te zetten en te wachten op een teken dat hij/zij kan beginnen. De examinator krijgt te horen welke (van de 10 verschillende) fotoboeken met 30 foto's gebruikt gaan worden. Hij geeft het juiste boek aan de kandidaat , geeft het teken en het examen wordt afgenomen.
 10. Dan is er een korte pauze (ca. 10 minuten), volgt er een korte uitleg (dezelfde instructies) van het examen "Kennis van de Nederlandse Taal". A: Nazeggen, B: Vragen, C: Nazeggen, D: Tegenstellingen en E: Verhalen navertellen. E telt niet mee in de score.
 11. Het examen "Kennis van de Nederlandse Taal": de kandidaat wordt gevraagd de hoofdtelefoon op te zetten en te wachten op een teken dat hij/zij kan beginnen. De examinator toets wat in op de telefoon, geeft het teken en het examen wordt afgenomen.
 12. Nu is het examen afgelopen en wordt de kandidaat verteld hoe hij/zij de uitslag te horen krijgt, dat kan (soms) direct, de volgende dag, telefonisch of per post.
 13. Er wordt door de examinator vastgelegd welke TIN (test identificatie nummer) is afgenomen en of er bijzonderheden waren tijdens het examen (b.v. een verstoring door iemand anders, e.d.) (De uitslag is normaal gesproken binnen een uur bekend.)
Welke teksten/vragen er op het echte examen voor het tweede deel gebruikt worden is geheim, het materiaal hier is slechts oefenmateriaal.
What to expect during the exam.
Here the short version of what is described in this document (appendix 2, sorry it's in dutch)
 1. First it is checked whether the costs have been paid by the referee.
 2. Then an appointment is made with the candidate for the exam.
 3. The appointment is confirmed and the candidate is told to bring the passport/id-card and the payment-id of the referee.
 4. The candidate goes to the embassy, be on time! Appearing too late may mean that another appointment must be made.
 5. The candidate is checked for electronic devices (e.g. mobile phones). Everything has to be handed over and is not allowed in the exam room.
 6. The ID of the candidate is checked.
 7. The candidate is registered. This includes taking finger prints and a picture.
 8. Next the candidate gets an instruction where he/she is told that first the exam "Kennis van de Nederlandse Samenleving" (the photobook) is done and then the exam "Kennis van de Nederlandse Taal". The candidate gets 5 minutes to read the instructions. Those instruction are "We testen eerst het geluid ..." etc.
 9. The exam "Kennis van de Nederlandse Samenleving": the candidate is asked to put on the headset and wait for a signal to start. The examiner gets to hear wich (of the 10 different) picture books will be used, gives the signal and the exam is started.
 10. Then there is a short (about 10 minutes) break, a short explanation (same instuction) of the exam "Kennis van de Nederlandse Taal". A: Repetition, B: Questions, C: Repetition, D: Opposites and E: Repeat a store. E does not count for the end score.
 11. The exam "Kennis van de Nederlandse Taal": the candidate is asked to put on the headset and wait for a signal. The examinier enters some data into the telephone, gives the signal and the exam is started.
 12. Now the exam is finished and the candidate is told how the results will be communicated, that can be (sometimes) directly, the next day, by telephone or by mail.
 13. The examiner registers which TIN (test identification number) is used and whther there were disturbances during the exam. (The results are normally known within one hour.)
What text/questions are use in the real exam for the second part is a secret, the materials here are only intended for exercising.
Hoe moet ik de bestanden installeren op m'n eigen PC?
Om de bestanden te downloaden moet je het volgende doen:
 1. Maak een nieuwe map aan op je PC met bijvoorbeeld de naam "Oefenen".
 2. Download de bestanden en zet ze in de map "Oefenen"
 3. Klik op het bestand KNS.zip.  Hierdoor wordt het programma WinZip opgestart.
 4. Extract het bestand in de map "Oefenen"
 5. Beeindig het programma WinZip
 6. Doe nu hetzelfde voor de andere bestanden
Nadat je de bestanden uitgepakt hebt met WinZip, zie je in de map "Oefenen" bestanden staan met de namen "KNS.html", "Tegenstellingen.html", enz. Dit zijn de web-pagina's met het oefenmateriaal.
De bestanden waarvan de naam eindigt op .zip, kun je nu weer weggooien.

Je kunt ook slechts 1 van de bestanden downloaden en uitpakken. Elk is onafhankelijk van de andere bestanden.

In principe zijn de bestanden op ieder type Windows, Linux, whatever PC te installeren. Enige vereiste is een web-browser (Windows Internet Explorer en Firefox werken in ieder geval) en dat je JavaScript aan hebt staan in die browser.
De enige gebruikte bestand-types zijn HTML voor de web-pagina's, MP3 voor de audio en JPG voor de foto's.

Je kunt natuurlijk ook alles uitpakken op je PC, op CD of USB-stick zetten en dit versturen naar je partner.
How do I install the files on my own PC?
To download the files you do the following:
 1. Create a new folder on your PC, choose a name, for example "Exercise".
 2. Download the files and put them in the folder "Exercise"
 3. Click on the file called KNS.zip. This will start the program WinZip.
 4. Extract the file into the folder "Exercise"
 5. Quit the program WinZip
 6. Now do the same for the other files
After you have extracted the files with WinZip, you'll find in the folder "Exercise" three files with the names "KNS.html", "Tegenstellingen.html", etc. These are the web-pages with the exercise materials.
You can delete the files whoes names end in .zip now.

You also can download en extract just 1 of the files. Each is independent of the others.

In theory the files can be installed on any type of Windows, Linux, whatever computer. Only requirement is a web-browser (Windows Internet Explorer and Firefox function well) and you have JavaScript enabled in your browser.
The only file types used are HTML for the web-pages, MP3 for the audio and JPG for the pictures.

You can also unpack everything on your own PC, put it on CD or USB-stick and send this to your partner.
Oefenen.
Dit kan nu zonder dat je internet access hebt, alles is beschikbaar op je PC.

KNS
Op de KNS web-pagina kun je op iedere zin klikken om hem te horen. Verder zijn er de 100 foto's. Wanneer je op een nummertje klikt, krijg je een nieuwe pagina met de foto te zien. Tegelijkertijd worden vraag en antwoord uitgesproken. Het antwoord kan nog een keer herhaald worden door op de tekst te klikken.
Je moet wel ieder foto pagina sluiten voor je een nieuw nummertje kiest, anders raakt het geheugen van je PC vol en wordt alles steeds trager.

Er is ook een pagina met vertalingen in verschillende talen van de KNS vragen(+antwoorden). Deze zijn van deze site.

Tegenstellingen.
(steek niet te veel tijd in de tegenstellingen, het telt maar voor een klein deel mee)

De tegenstellingen zijn dezelfde als "demexicaan" op deze site gezet heeft. Ik heb ze alleen gesplitst zodat ze woord voor woord te oefenen zijn.
Je moet gewoon op de tekst klikken om de audio te horen.

Tegenstellingen2 zijn een bijdrage van "lurrissey": 73 tegenstellingen op dezelfde wijze.

Nazeggen.
Verder zijn er 30 "nazeg zinnen" op normale snelheid en langzaam uitgesproken.  Wederom gewoon op de tekst klikken om de audio te horen.

Nazeggen2[abcd].
Nog eens ruim 800 "nazeg zinnen" met dank aan "peterml29" en "lurrisey".
De zinnen zijn gesplits in vieren om de downloads niet te groot te maken.

KNS-Vertalingen.
Vertalingen van de 100 vragen horend bij de foto's in allerlei talen.

Vragen1.
Meer dan 400 vragen en antwoorden. Wederom dank aan "peterml29" en "lurrisey".
To exercise.
You can exercise now without using internet access, everything is available on your PC.

KNS
On the KNS web-page you can click on every sentence to hear the spoken phrase. When you click on a number, a new web-page with a picture pops up. Also the question and answer are spoken. To repeat the answer, click on the text.
Remember to close each picture before trying a new number, otherwise you PC will run out of memory and become slower.

There is also a page with translations in various languages of the KNS questions(+answers). These are from this site.

Opposites.
(don't spend too much time on the opposites, it only counts for a small part)

The opposites are from this site by "demexicaan". I just split the audio so you can exercise the individual words.
Just click on the words to hear the audio.

Opposites2 are a contribution of "lurrissey": 73 opposites in the same way.

Repeat phrases.
Further there are 30 "repeat phrases" spoken at normal speed and slowly. Again, just click on the text to hear the audio.

Repeat phrases[abcd].
Over 800 "repeat phrases" thanks to "peterml29" and "lurrisey".
Split in 4 parts to keep the download size reasonable.

KNS-Vertalingen.
Translations of de 100 questions belonging to the 100 photos in a variety of languanges.

Vragen1.
More than 400 questions and answers. Again thanks to "peterml29" and "lurrisey".
Raak niet ontmoedigd door de hoeveelheid materiaal hier. Dit is wat enkele leden zelf gemaakt hebben en waarmee hun partner geoefend heeft.

Commentaar, aanvullingen. enz. kun je sturen met een prive bericht aan gjgmp op melden op dit forum.
Mogelijk zijn er verbeteringen, uitbreidingen, enz. Let op de datum bovenaan deze pagina.
Do not get disencouraged by the amount of materials here. This is what some members created themselves and was used by their partner.

Comment, additions, etc. can be sent by a private message to gjgmp or mention on this forum.
Possibly there are fixes, additions, etc. Watch the date at the top of this page.


Bestand/file Laatste wijziging/Last change
Commentaar Comment
KNS.zip 02/03/2009 betere foto's, dank aan johandb better pictures, thanks to johandb
Tegenstellingen.zip 12/01/2009 bijdrage van demexicaan contribution of demexicaan
Nazeggen.zip 28/02/2009 fout verbeterd fixed an error
Tegenstellingen2.zip 08/03/2009 bijdrage van lurrissey contribution of lurrissey
KNS-Vertalingen.zip 21/11/2009 vertalingen van verschillende mensen translations from several people
Nazeggen2a.zip
27/10/2009
new repeat phrases
contribution of peterml29 and lurrissey
Nazeggen2b.zip 27/10/2009 new repeat phrases contribution of peterml29 and lurrissey
Nazeggen2c.zip 27/10/2009 new repeat phrases contribution of peterml29 and lurrissey
Nazeggen2d.zip 27/10/2009 new repeat phrases contribution of peterml29 and lurrissey
Vragen1.zip
30/10/2009
Questions and answers
contribution of peterml29 and lurrissey

Stichting Buitenlandse PartnerVoor donaties klik hier/For a donation click here.


History:
may 2008, made web-pages for my wife.
jan 2009, made initial version for SBP.
feb 2009, added english translation.
feb 2009, added the Nazeggen.zip file.
mar 2009, better pictures in KNS.zip
mar 2009, added Tegenstellingen2.zip
mar 2009, added KNS-Vertalingen.zip
aug 2009, added Chinese and Russian to KNS-Vertalingen.zip
oct 2009, added the exam procedure.
oct 2009, added Nazeggen2[abcd].zip
oct 2009, added Vragen1.zip
nov 2009, added Arabic to KNS-Vertalingen.zip
nov 2009, added missing answer to
KNS-Vertalingen.zip
jun 2010, changed minimal scores
aug 2010, changed minimal scores again
oct 2010, added Thai translation to
KNS-Vertalingen.zip